Arsen i drikkevand

Forurening i drikkevand fra naturligt forekommende arsen er et problem i mange lande.

Fra 25. december 2003 er grænseværdien i Danmark sat til 5 mikrogram arsen per liter vand "ved afgang vandværk" og 10 mikrogram per liter vand "ved forbrugers taphane". En opgørelse fra 2006 viste at 15% af grundvandsanalyser kom over denne grænse og at 50–100 danske vandværker sender drikkevand ud med et for stort indhold af arsen.

Rensning af arsen i grundvand

Der findes en række rensningsmetoder på markedet til fjernelse af arsen og valg af metode bør derfor bero på en vurdering af de konkrete forhold i den enkelte sag. De mest udbredte og effektive metoder såvel herhjemme som i udlandet er fjernelse af arsen ved filtrering af råvandet gennem et granulat, eller ved tilsætning af opløst jern til råvandet. De to metoder er beskrevet mere indgående herunder:

Metode 1:
Ved anvendelse af et granulatfilter etableres normalt et filter umiddelbart før renvandstanken.
Filtret fyldes med et filtergranulat designet til at fjerne arsen fra råvandet. De fleste granulater til fjernelse af arsen består af en form for jernoxid. Granulatet binder arsen fra det behandlede vand, og fungerer derfor ved samme princip som et aktivt kulfilter til fjernelse af organiske forureninger. Det betyder, at granulatet langsomt bliver mættet med arsen, og samtidig stiger koncentrationen af arsen gradvist i det rensede vand. Før koncentrationen i udløbet overskrider grænseværdien, eller en anden koncentration fastsat af vandværket, udskiftes granulatmaterialet. 

Metode 2:
På nogle vandværker kan sandfiltrenes fjernelse af arsen forbedres ved at supplere vandets naturlige indhold af jern. I dette tilfælde tilsættes opløst jern i form af jernklorid eller jernsulfat med en doseringspumpe. Man skal være opmærksom på, at supplerende tilførsel af jern kan medføre et behov for justering af returskylle-proceduren.
Der findes flere typer af løsninger ved jerndosering. I nogle tilfælde kan jern tilføres direkte til eksisterende filtre. I andre tilfælde skal der foretages en ombygning af vandværket fra enkelt- til dobbeltfiltrering, hvorved der kan doseres jern på både for- og efterfilter. Endelig kan der opføres et nyt filter (oftest et trykfilter) i serie med det eller de eksisterende filtre.